Verb: Passiv form med perfekt particip
Verbs: The passive with perfect participle
Verbi: Passiivi muoto partisiipin perfektillä

 • 1
  Man kan flytta viktig information till höger i svenska satser genom att göra ett
  objekt
  i en vanlig, aktiv sats till
  subjekt
  i en passiv sats. Då måste man också förändra
  verbet
  för att visa att subjektet är passivt. Det kan man göra genom att använda en form av "är" eller "blir" + perfekt particip av verbet.
  You may move important information to the right in Swedish clauses by making an
  object
  in a normal, aktiv clause to a
  subject
  in a passive clause. Then you must also change
  the verb
  to show that the subject is passive. This may be done by using a form of "är" or "blir" + perfect participle of the verb.
  Tärkeää tietoa voi ruotsinkielessä siirtää lauseessa oikealle tekemällä
  objektin
  tavallisessa, aktiivisessa lauseessa
  subjektiksi
  passivisessa lauseessa. Tällöin
  verbiä
  tulee myös muuttaa osoittaakseen että subjekti on passiivinen. Sen voi tehdä käyttämällä yhtä muotoa sanasta ”är” tai ”blir” + verbin perfektin partisiipia.
 • 2
  Använd
  Use
  Käytä
  – "är" när du berättar om ett tillstånd. Resultatet av det verbet beskriver är viktigast.
  – "är" when you talk about a state. The result of what the verb describes is most important.
  – sanaa ”är” silloin kun kerrot tilanteesta. Sen tulos mistä verbi kertoo on tärkeintä
  Ex.
  Jag måste gå till arbetet, för min bil är stulen.

  – "blir" när du berättar om en förändring. Då är själva händelsen viktigast.
  – "blir" when you talk about a change. In this case the event is most important.
  – sanaa ”blir” silloin kun kerrot muutoksista. Tällöin itse tapahtuma on tärkeintä.
  Ex.
  Min bil blev stulen i förra veckan.
 • 3
  Passiv form kan användas när det är självklart, oviktigt eller okänt vem som gör/gjorde det som verbet berättar om, eller när man inte vill tala om det. I motsvarande sats i aktiv form används ofta "man" som subjektmarkör, och i passiv form berättar man inte alls vem som utför/utförde handlingen.
  The passive may be used when it is clear, unimportant or unknown who does/did what the verb is telling ‒ or when you don't want to disclose it. In the equivalent active clause "man" is often used as subject marker, and in the passive clause it is not told at all who performs/performed the action.
  Pasiivi muotoa voidaan käyttää silloin kun on päivän selvää, merkityksetöntä tai tuntematonta kuka tekee/teki sen mistä verbi kertoo – tai kun siitä ei haluta puhua. Vastaavassa aktiivi muotoisessa lauseessa käytetään sanaa ”man” subjektimerkkinä, ja passiivi muodossa ei kerrota ollenkaan kuka tapahtuman aiheuttaa/aiheutti.
  Ex.
  Huset är nymålat.
    ‒ passiv        De har nyligen målat huset.  ‒ aktiv
 • 4
  I den passiva satsen är verbet viktigare än i den aktiva, eftersom det står längre åt höger.
  In the passive clause the verb is more important than in the active one, as it is placed further to the right.
  passiivisessa lauseessa verbi on tärkeämpi kuin aktiivisessa, sillä se on kauimpana oikealla.
 • 5
  Man kan också använda passiv form när det är så viktigt vem som gör/gjorde det som verbet berättar om att man vill placera det i slutet av satsen. Den som gör/gjorde något markeras då med "av" och kallas agent.
  You may also use the passive when it is so important who does/did what the verb tells that you want to place it at the end of the clause. Then the active person/thing is marked with "av" and called agent.
  Pasiivi muotoa voidaan käyttää myös silloin kun on niin tärkeää kuka tekee/teki sen mistä verbi kertoo että se halutaan laittaa lauseen loppuun. Sen joka tekee/teki jotain merkitään tällöin ”av” sanalla ja sitä kutsutaan agentiksi.
  Ex.
  (Fråga: Har någon fått tag i tjuven?)

  Ja, han greps av polisen igår kväll.
    ‒ passiv 

  Ja, polisen grep honom igår kväll.  ‒ aktiv