Verb: Partikelverb
Verbs: Phrasal verbs
Verbi: Partikkeliverbi

 • 1
  Ett svenskt
  verb
  kan få en förändrad betydelse om man lägger till ett kort, betonat ord, en partikel, efter verbet. Ett verb med partikel kallas ett partikelverb. Svenska partikelverb motsvaras ofta av ett enda ord i andra språk.
  A Swedish
  verb
  may get an altered meaning when you add a short, accented word, a particle, after the verb. A verb with a particle is called a phrasal verb. Swedish phrasal verbs often correspond to a single word in other languages.
  Ruotsinkielinen
  verbi
  voi saada muuttuneen merkityksen jos lisätään lyhyt, painotettu sana, partikkeli, verbin jälkeen. Partikkelin kanssa olevaa verbiä kutsutaan partikkeliverbiksi. Ruosinkielen partikkeliverbi vastaa usein yhtä sanaa toisessa kielessä.
  Ex.
  enkelt verb: tycker   ‒   partikelverb: tycker om (=gillar)

  enkelt verb: kommer   ‒   partikelverb: kommer ihåg (=minns)
 • 2
  Partiklar måste alltid vara starkt betonade. Det är ju partikeln som bestämmer vad verbet betyder.
  Particles must always be strongly accentuated, as it is the particle that decides what the verb means.
  Partikkelin täytyy aina olla vahvasti painotettu. Partikkeli on se joka päättää mitä verbi tarkoittaa.
  Partiklar ser ofta ut som
  prepositioner
  , men prepositioner är obetonade och förändrar inte verbets betydelse.
  Particles often look like
  prepositions
  , but prepositions are unaccented and do not change the meaning of the verb.
  Partikkelit näyttävät usein prepositioilta, mutta
  prepositiot
  ovat painottomia eivätkä muuta verbin merkitystä.
  Jfr
  Hälsa på Emil!
    = Besök Emil! ("hälsa på" är partikelverb)

  Hälsa på Emil!
    = Säg hej till Emil! (verb + preposition)
 • 3
  Många korta adverb som anger riktning kan vara partiklar och ha sin egen betydelse kvar. De kan kombineras med olika verb.
  Short adverbs that specify direction may be particles and keep their own meaning. They may be combined with different verbs.
  monet lyhyet adverbit jotka antavat suuntaa voivat olla partikkeleita ja pitää tallella oman tarkoituksensa. Ne voidaan yhdistä erilaisiin verbeihin.
  Ex.
  går / far / kommer / reser / springer + dit / fram / förbi / hem / hit / ifrån / iväg / ner / tillbaka / upp
  håller / tar + fast
  sätter + fast / ihop
  ramlar + ner
  sliter + isär / itu / sönder
  släpper + fram / loss
  läser + vidare
  I tal kan man ta bort verbet från ett partikelverb som anger riktning och bara ha kvar partikeln.
  In speech you may cut out the verb from a phrasal verb that specifes direction and only keep the particle.
  Puheessa voi verbin ottaa pois partikkeliverbistä joka näyttää suuntaa ja jättää vain partikkelin jäljelle.
  Ex.
  Han ska bort.
  Jag måste hem.
  I
  imperativ
  lägger man till "med" efter partikeln när man tar bort verbet.
  In
  the imperative
  , add "med" after the particle when you cut out the verb.
  Imperatiivissa
  , lisätään usein sana ”med” partikkelin jälkeen kun verbi otetaan pois.
  Ex.
  Upp med händerna!
  Bort med regeringen!
  Ut med domaren!
 • 4
  När resultatet av det man gör är viktigare än själva handlingen brukar man använda ett verb med partikeln "upp" eller "ut". Då anger partikeln inte riktning.
  When the result of what you do is more important than the action you normally use a verb with the particle "upp" or "ut". In those cases the particle does not specify direction.
  Kun tulos on tärkeämpi kuin itse tapahtuma on tapana käyttää verbiä yhdessä partikkelin ”upp” tai ”ut” kanssa. Tällöin partikkelin ei näytä suuntaa.
  Ex.
  Han har ätit upp maten.
    ‒ det finns ingen mat kvar

  Du behöver vila ut.
    ‒ bli pigg igen

  Vi har klarat upp problemet.
    ‒ har inget problem kvar

  Jag har läst ut boken.
    ‒ har inget kvar att läsa i boken

  De talade ut om sina problem.
    ‒ för att bli vänner igen

  Kan du räkna ut det här talet?
    ‒ säga vad svaret blir
 • 5
  Med partikeln "till" kan man markera att något händer snabbt, plötsligt, kort eller bara en gång.
  With the particle "till" you may accentuate that something happens quickly, suddenly, shortly or just once.
  Partikkelin ”till” kanssa voi viitata että jokin tapahtuu nopeasti, yhtäkkiä, lyhyesti tai vain yhden kerran.
  Ex.
  Hästen sparkade till mig.
  Hon skrek till när vi skrämde henne.


  Han blev så förvånad att han hoppade till.
 • 6
  Partikeln "om" kan betyda "en gång till".
  The particle "om" may mean "once again".
  Partikkeli ”om” voi tarkoittaa "en gång till".
  Ex.
  Romanen var så bra att jag läste om den tre gånger.


  Du får skriva om det här brevet, för det är felstavat.
 • 7
  Ibland har partikeln ingen egen betydelse, och man kan inte förutse hur partikeln påverkar verbet, se Håller.
  Sometimes the particle has no meaning of its own, and you cannot predict how the particle affects the verb. See Håller.
  Joskus partikkelilla ei ole omaa merkitystä, mikäli ei voi nähdä miten partikkeli vaikuttaa verbiin, katso Håller.