Adverb: Bildning
Adverbs: Creation
Adverbi: Muodostaminen

 • 1
  Adjektivets t-form används ofta som Hur-adverb, alltså adverb som talar om hur man gör något.
  The adjective t-form is often used as Hur-adverb, that is adverbs that tell how something is done.
  Adjektiivin t-muotoa käytetään usein Hur-adverbinä, eli siis adverbi joka kertoo miten jokin asia tehdään.
  Ex.
  Jag vet bestämt att du kör alldeles för snabbt.
 • 2
  Presens particip
  och "bra" kan också användas som Hur-adverb.
  The
  present participle
  and "bra" may also be used as Hur-adverbs.
  Preesensin partisiippi
  ja ”bra” voidaan myös käyttää Hur-adverbinä.
  Ex.
  En hund kom springande på vägen.
  Hon sjunger bra.
 • 3
  En del adverb är bildade av
  adjektiv
  som slutar på -lig med hjälp av
  suffixet
  -en eller -t+vis.
  Some adverbs are created from
  adjectives
  that end with -lig with the help of
  the suffix
  -a or -t + -vis.
  Osa adverbeistä muodostetaan –lig päätteisestä
  adjektiivista
  suffiksin
  avulla –en tai –t+vis.
  Ex.
  möjligen
  troligen
  vanligen
  skriftligen
  ögonblickligen


  naturligtvis
  vanligtvis
 • 4
  "Sannerligen" och "visserligen" är bildade av adjektiven "sann" respektive "viss".
  "Sannerligen" and "visserligen" are created from the adjectives "sann" and "viss".
  "Sannerligen" ja "visserligen" on muodostettu adjektiiveista "sann" sekä "viss".
 • 5
  Några adverb är bildade av
  substantiv
  med hjälp av suffixet -vis. Suffixet kan ha olika betydelser:
  Some adverbs are created from
  nouns
  with the help of the suffix -vis. The suffix may have different meanings:
  Muutama adverbi on muodostettu
  substantiivista
  -vis suffiksin avulla. Suffiksilla voi olla erilaisia merkityksiä:  "i taget", "åt gången", "varje gång"
  Ex.
  Jag betalar hyran månadsvis.
     (= varje månad)
  "som"
  Ex.
  Sammanfattningsvis är jag alltså positiv till förslaget.
     (= som sammanfattning)
  "vissa", "en del"
  Ex.
  Periodvis läser jag mycket.
     (= vissa perioder)
 • 6
  Sammansatta adverb kan vara bildade av två enkla adverb eller av adverb +
  preposition
  .
  Compounds may be created from two single adverbs or from an adverb + a
  preposition
  .
  Yhdistetty adverbi voi olla muodostettu kahdesta tavallisesta adverbistä tai adverbi +
  prepositio
  .
  Ex.
  norrut   (= mot norr)
  därigenom   (= genom detta, på grund av det)
  hemåt   (= mot hemmet)


  norrifrån   (= från norr)